Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą „Fundacja Mariusza Wlazłego ” z siedzibą w Bełchatowie zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Mariusza Wlazłego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Notariusza Danutę Lidię Bystrzycką, przy ul. Pabianickiej 4, w Bełchatowie, dnia 18 maja 2012 r., repertorium A nr 1607/2012, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz ustalonego statutu Fundacji.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

1. Fundacja używa okrągłej pieczęci z nazwą Fundacji oraz pieczątek z danymi identyfikującymi fundację.

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

4. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, a także nadawać status honorowego członka Fundacji.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest Bełchatów.

§ 5

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 6

1. Terenem działania fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Fundacja może prowadzić działalność statutową poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym prawem.

§ 7

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne, w kraju i za granicą.

2. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i formacji społecznych.

3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i prawem polskim dopuszczonych.

4. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może współpracować z innymi podmiotami.

§ 8

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn zm. )

§ 9

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

Rozdział II.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 10

Celem Fundacji jest:

a) promowanie aktywnego trybu życia oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

b) upowszechnianie i rozwój postaw pro sportowych wśród dzieci i młodzieży i osób dorosłych;

c) wpieranie amatorskiej aktywności sportowej, promowanie szczególnie uzdolnionych młodych sportowców oraz sprawowanie opieki nad młodymi sportowcami, w szczególności w zakresie piłki siatkowej;

d) promowane wśród młodzieży stylu życia wolnego od uzależnień i nałogów;

e) upowszechnianie idei czynnego kibicowania i kulturalnego dopingu oraz kształtowanie pozytywnych cech charakteru;

f) pomoc kontuzjowanym sportowcom oraz sportowcom w ciężkiej sytuacji życiowej;

g) działalność charytatywna, pomoc społeczna i praca socjalna;

h) działalność na rzecz organizacji realizujących powyższe cele;

i) rozwój osobisty osób zaangażowanych w rozwój Fundacji.

§ 11

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

a)organizację szkoleń i zawodów sportowych, w szczególności siatkarskich;

b)organizację spotkań i imprez o charakterze kulturalno – sportowym, w tym organizację spotkań dzieci i młodzieży z zawodnikami klubów sportowych;

c)organizację obozów i szkoleń dla dzieci i młodzieży znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz dla szczególnie uzdolnionych sportowo uczniów i studentów;

d)ustanawianie stypendiów dla znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz szczególnie uzdolnionych sportowo uczniów i studentów;

e)prowadzenie akcji promocyjnych w zakresie zdrowego stylu życia i rozwoju aktywności fizycznej;

f)współpracę z klubami sportowymi, władzami samorządowymi, władzami szkół oraz uczelni, oraz podmiotami zajmującymi się działalnością medialną w zakresie realizacji celów fundacji;

g)szkolenie kadr w dziedzinie instruktażu i obsługi działalności o charakterze sportowym, rekreacyjnym i turystycznym;

h)zakup sprzętu sportowego, akcesoriów i innego wyposażenia dla szkół i instytucji realizujących cele Fundacji;

i)pomoc finansową oraz organizację innych form wsparcia na rzecz kontuzjowanych sportowców lub sportowców w szczególnie trudnej sytuacji życiowej;

j)organizację kampanii reklamowych, mających na celu promocję celów Fundacji;

k)organizację szkoleń, prelekcji, sympozjów, kursów mających na celu podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w rozwój Fundacji;

l)wspieranie innych organizacji i inicjatyw dotyczących pomocy społecznej i pracy socjalnej;

m)prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji jej celów;

n)podejmowanie innej działalności mającej na celu realizację celów Fundacji.

Rozdział III.

Majątek i dochody Fundacji

§ 12

1.Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2000 zł ( dwa tysiące złotych ) oraz mienie nabyte w toku działania fundacji.

2.Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu założycielskiego oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach określonych w niniejszym statucie.

3.Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

- krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów, dotacji, sponsoringu, datków i subwencji;

- dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych;

- zysku z lokat w bankach i instytucjach finansowych w kraju i za granicą;

- dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych;

- operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi;

- środków publicznych;

- aukcji charytatywnych;

-działalności gospodarczej Fundacji, w tym działalności reklamowej oraz marketingowej.

4.W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Rozdział IV.

WładzeFundacji

§ 13

Władze Fundacji sprawuje Zarząd.

Rozdział V.

Zarząd Fundacji

§ 14

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż dwóch osób powoływanych przez Fundatora na pięcioletnią kadencję.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Fundator może pełnić funkcję członka Zarządu.

4. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwoływani przez Fundatora w każdym czasie.

5. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

6. Zarząd działa według Regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Fundatora.

7. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Regulamin.

§ 15

Do reprezentowania Fundacji uprawniony jest samodzielnie każdy członek Zarządu.

§ 16

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych,

c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji łącznie z przyjmowaniem spadków, darowizn i zapisów,

d) prowadzenie polityki kadrowej, w tym określanie wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia,

e) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji,

f) tworzenie i znoszenie stałych i czasowych placówek terenowych Fundacji w kraju i za granicą,

g) organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji,

h) realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu,

i) podejmowanie decyzji w sprawie połączenia się z inną Fundacją.

3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Rozdział VI.

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 17

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:

Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych sprawozdań wyspecjalizowanych sklepach

Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

Pozostałe zakwaterowanie

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Ruchome placówki gastronomiczne

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

Przygotowywanie i podawanie napojów

Wydawanie książek

Wydawanie gazet

Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

Pozostała działalność wydawnicza

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

Działalność związana z projekcją filmów

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Działalność portali internetowych

Działalność agencji informacyjnych

Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Wychowanie przedszkolne

Szkoły podstawowe

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych

Nauka języków obcych

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Działalność wspomagająca edukację

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

Opieka dzienna nad dziećmi

Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

Artystyczna i literacka działalność twórcza

Działalność obiektów kulturalnych

Działalność obiektów sportowych

Działalność klubów sportowych

Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

Pozostała działalność związana ze sportem

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Działalność agencji reklamowych

Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

Produkcja sprzętu sportowego

Produkcja gier i zabawek

Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych

Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

§ 18

1. Na prowadzenie działalności gospodarczej Fundator przeznacza z funduszu założycielskiego kwotę 1.000 zł (jeden tysiąc złotych).

2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

Rozdział VII.

Zmiana Statutu

§ 19

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć także celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

2. Zmiana w statucie może nastąpić z inicjatywy Fundatora, lub członków Zarządu Fundacji. Każdorazowa zmiana statutu wymaga zgody Fundatora.

Rozdział VIII.

Połączenie z inną Fundacją

§ 20

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. Połączenie z inną fundacją wymaga zgody Fundatora.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

Rozdział IX.

Likwidacja Fundacji

§ 21

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidację prowadzi Likwidator.

3.Likwidatora Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.

§ 22

Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator. Decyzja nie wymaga zatwierdzenia przez Zarząd.

§ 23

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone decyzją Fundatora na rzecz podmiotów realizujących cele podobne do celów Fundacji.