Miasta Partnerskie

  Patron Medialny

   

Jak się zgłosić

Jedyną drogą, by zapisać się na trening, jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wyboru uczestników dokona Organizator na podstawie odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego chcę uczestniczyć w Treningu z Mariuszem Wlazłym?”. Decydującym kryterium jest kreatywność odpowiedzi.

 

Dodatkowo, przy rejestracji musisz dostarczyć oświadczenie podpisane przez opiekuna prawnego. Oświadczenie pobierzesz tutaj     OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE DO POBRANIA

 

„Treningi z Mariuszem Wlazłym”

 

Oświadczenia Rodzica/Prawnego Opiekuna biorącego udział w „Treningach”

Ja, niżej podpisany/a:

Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego dziecka: ………………………

Imię nazwisko dziecka (uczestnika treningu): ………………….

Seria i numer dowodu osobistego rodzica/ opiekuna prawnego: ………………………………………………………………….

 

  1. Wyrażam zgodę na udział dziecka będącego pod moją opieką w zajęciach sportowych odbywających się zgodnie z Regulaminem akcji „Treningi z Mariuszem Wlazłym”.
  2. Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka / podopiecznego zezwala na udział w "Treningach z Mariuszem Wlazłym” (w razie posiadania przez rodzica/ opiekuna prawnego zaświadczenia lekarskiego dotyczącego dziecka – niniejsze oświadczenie może zostać wykreślone).
  • Biorę również pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone komukolwiek (szkody na mieniu i na osobie) w trakcie trwania treningu, a wynikające z działania/ zaniechania mojego dziecka/ podopiecznego.
  1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem "Treningów z Mariuszem Wlazłym" i akceptuję jego treść.
  2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku oraz wizerunku mojego dziecka/ podopiecznego - przez Fundację Mariusza Wlazłego z siedzibą w Bełchatowie, ul. Daleka 66, a także przez podmioty współpracujące z Fundacją w zakresie realizacji niniejszej akcji -  nieodpłatnie, w całości, a także w postaci dowolnie wybranych fragmentów w wybranych wydawnictwach, audycjach telewizyjnych, radiowych, publikacjach w Internecie – w przygotowywanych/lub publikowanych przez Fundację Mariusza Wlazłego lub osoby trzecie, które uzyskają w tym zakresie stosowne upoważnienia, akcjach i materiałach promocyjnych i/lub marketingowo-reklamowych oraz w materiałach służących popularyzacji działań charytatywnych Fundacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, a także danych osobowych mojego dziecka/ podopiecznego - przez Fundację Mariusza Wlazłego do celów związanych z organizacją "Treningów z Mariuszem Wlazłym" a także przez podmioty współpracujące z Fundacją w zakresie realizacji niniejszej akcji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133,

 

………………………………………….                 ….………………………………………...

Miejscowość, data                                                    Czytelny podpis opiekuna

Partnerzy Fundacji

Fundacja Mariusza Wlazłego © 2018 Wszelkie Prawa Zastrzeżone.