Poniżej znajdują się dokumenty, które potrzebne są do sporządzenia wniosku o przyznanie stypendium sportowego.

Wypełnione wnioski i podpisane oświadczenia prosimy o wysłanie drogą pocztową na adres Fundacji przez cały rok kalendarzowy.

Do wniosku i oświadczeń należy również dołączyć następujące dokumenty zgodnie z REGULAMIN STYPENDIÓW SPORTOWYCH DLA MŁODZIEŻY „FUNDACJI MARIUSZA WLAZŁEGO”

  1. Zaświadczenia o pobierania nauki w szkole podstawowej, gimnazjalnej lub średniej oraz kserokopii świadectwa ukończenia poprzedniej klasy składającego wniosek o przyznanie stypendium w imieniu ucznia.
  2. Kserokopii dokumentów uwiarygadniających osiągnięcia dziecka w sporcie (np. ze szkoły, klubu sportowego) lub opinii trenera/ opiekuna sportowego/ nauczyciela wychowania fizycznego/ wychowawcy klasy.
  3. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach rodziców lub opiekunów prawnych ucznia za poprzedni rok kalendarzowy lub oświadczenia rodziców o pozyskiwanych dochodach.

Wnioski niekompletne, nieczytelne, niespełniające wymogów formalnych, lub złożone po terminie, będą pozostawiane bez rozpoznania.

Wnioskodawcy ponoszą pełną odpowiedzialność prawna za prawdziwość danych podanych w składanych dokumentach.

Niezwłocznie po przyznaniu stypendium Stypendysta i jego przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny zawiera z Fundacją Porozumienie, w którym zostaje określony rodzaj i wysokość stypendium, jego przeznaczenie oraz sposób rozliczenia się Stypendysty.

Lista osób, którym przyznano stypendia zostanie opublikowana na stronie internetowej Fundacji.

       

 

 

Partnerzy Fundacji

Fundacja Mariusza Wlazłego © 2018 Wszelkie Prawa Zastrzeżone.