Uchwała Zarządu Fundacji Nr 2/2015

z dnia 04.11.2015 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Regulaminu Stypendiów Sportowych dla Młodzieży „Fundacji Mariusza Wlazłego”

§1

Działając na podstawie §16 oraz §11 lit d Statutu „Fundacji Mariusza Wlazłego” w związku z § 8 ust 1 w związku z §11 ust 1 Regulaminu Zarządu „Fundacji Mariusza Wlazłego” Zarząd wprowadza następujące zmiany:

- w § 6 dodaje się ust. 9a w następującym brzmieniu

9a W uzasadnionych przypadkach Zarząd Fundacji może przyznać stypendium na inne niż określone w ust. 9 cele, w szczególności na pokrycie kosztów dojazdu do placówki oświatowej lub ośrodka szkoleniowego.

§2

  1. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w dniu jego podpisania i ogłoszenia na stronie internetowej Fundacji.
  2. Zmiana obejmuje również stypendystów Fundacji z którymi do dnia wejścia w życie zmiany Regulaminu nie zawarto Porozumienia określającego rodzaj i wysokość stypendium, jego przeznaczenie oraz sposób rozliczenia się Stypendysty.

§3

Uchwała zapadła jednomyślnie w obecności wszystkich członków Zarządu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Partnerzy Fundacji

Fundacja Mariusza Wlazłego © 2018 Wszelkie Prawa Zastrzeżone.