REGULAMIN STYPENDIÓW SPORTOWYCH DLA MŁODZIEŻY

FUNDACJI MARIUSZA WLAZŁEGO”

 

 §1

KWESTIE OGÓLNE

 

1. Regulamin stypendialny „Fundacji Mariusza Wlazłego” określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów wspierających uzdolnionych młodych sportowców w szczególności w zakresie piłki siatkowej – uczniów szkół podstawowych, gimanazjalnych i średnich pochodzących z małych miast i wsi, których sytuacja rodzinna i materialna uniemożliwia realizację pasji jaką jest piłka siatkowa.

 

§2

 

1. Fundatorem Stypendium jest Fundacja Mariusza Wlazłego, która przeznacza na ten cel część środków przypadających na dany rok budżetowy, w ramach swojej działalności statutowej.

2. Środki finansowe na wypłatę Stypendiów mogą pochodzić również od darczyńców instytucjonalnych i indywidualnych Fundacji Mariusza Wlazłego.

3. Fundacja Mariusza Wlazłego na podstawie odrębnych umów może tworzyć w ramach niniejszego programu stypendialnego osobne linie stypendialne finansowane w całości przez darczyńców instytucjonalnych lub indywidualnych i finansować Stypendia ze środków pozyskanych od darczyńców.

 

 §3

UPRAWNIENI DO STYPENDIUM

 

 

1. Grupą docelową przyznawania pomocy jest uzdolniona sportowo młodzież w wieku od 10 do 17 lat, która chce rozwijać swoje talenty, poszerzać wiedzę oraz umiejętności, a nie posiada wystarczających środków finansowych na realizację tych zamierzeń.

2. O stypendium mogą ubiegać się kandydaci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

a) uczniowie, których średnia ocen w poprzednim roku szkolnym wynosiła 3,7 i więcej;

b) posiadają udokumentowane osiągnięcia sportowe w zakresie siatkówki.

c) sport jest dla nich pasją i powołaniem

d) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej

3. Spośród chętnych ubiegających się o przyznanie stypendium, Fundacja zamierza wspierać w pierwszej kolejności osoby o najniższym poziomie materialnym.

 

 §4

WNIOSEK O STYPENDIUM

 

1. Wnioski o stypendia Wnioskodawcy składają w następujący sposób:

2. Wniosek o przyznanie stypendium w imieniu ucznia składa rodzic lub opiekun prawny.

3. Wniosek o przyznanie stypendium składa się z następujących elementów:

a) wniosku o przyznanie stypendium (dostęp: http://www.fundacjawlazlego.pl/ )

b) zaświadczenia o pobierania nauki w szkole podstawowej, gimnazjalnej lub średniej oraz kserokopii świadectwa ukończenia poprzedniej klasy składającego wniosek o przyznanie stypendium w imieniu ucznia

d) kserokopii dokumentów uwiarygadniających osiągnięcia dziecka w sporcie (np. ze szkoły, klubu sportowego) lub opinii trenera/ opiekuna sportowego/ nauczyciela wychowania fizycznego/ wychowawcy klasy

e) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach rodziców lub opiekunów prawnych ucznia za poprzedni rok kalendarzowy lub oświadczenia rodziców o pozyskiwanych dochodach.

5. W celu ubiegania się o przyznanie stypendium należy przesłać na adres Fundacji prawidłowo wypełniony wniosek dostępny na stronie internetowej Fundacji ( http://www.fundacjawlazlego.pl/ ) wraz z dołączonym kompletem dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

6. Wnioski niekompletne, nieczytelne, niespełniające wymogów formalnych, lub złożone po terminie, będą pozostawiane bez rozpoznania.

7. Wnioski rozpatrzone negatywnie lub pozostawione bez rozpoznania nie będą zwracane.

 

 §5

 

Wnioskodawcy ponoszą pełną odpowiedzialność prawna za prawdziwość danych podanych w składanych dokumentach.

 

 §6

TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW

 

1. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Fundacji.

2. Lista osób, którym przyznano stypendia zostanie opublikowana na stronie internetowej Fundacji.

3. Osoby, którym przyznano stypendium zostaną powiadomione drogą elektroniczną lub listownie na adres wskazany we wniosku.

4. Stypendium ma postać jednorazowego świadczenia pieniężnego na rzecz stypendysty którego wysokość jest uzależniona od faktycznej potrzeby stypendysty i jest ustalana przez Zarząd Fundacji w ramach kwoty przeznaczonej na stypendia.

5. Wnioski o stypendium można składać przez cały rok kalendarzowy.

6. Stypendium przekazywane jest na rachunek bankowy wskazany przez stypendystę lub jego rodzica, przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego.

7. Warunkiem uzyskania stypendium jest podpisanie porozumienia o którym mowa w § 6 ust. 8 Regulaminu.

8. Niezwłocznie po przyznaniu stypendium Stypendysta i jego przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny zawiera z Fundacją Porozumienie, w którym zostaje określony rodzaj i wysokość stypendium, jego przeznaczenie oraz sposób rozliczenia się Stypendysty.

9. Stypendium przyznawane jest na zakup odzieży sportowej oraz szeroko rozumianego sprzętu sportowego niezbędnego do treningu piłki siatkowej.

10. Integralną część Porozumienia stanowi oświadczenie Stypendysty, potwierdzone przez jego rodzica, przedstawiciela ustawowego lub o zgodzie na wykorzystywanie danych oraz wizerunku Stypendysty dla celów promocyjnych i marketingowych Fundacji, w związku z przyznaniem stypendium.

 

 §7

OBOWIĄZKI STYPENDYSTY

 

1. Stypendysta ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Fundację o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację stypendium w szczególności przerwanie nauki, treningów, zdecydowanej poprawy sytuacji materialnej rodziny.

2. Stypendysta w okresie pobierania stypendium ma obowiązek do wywiązywania się ze wszystkich postanowień zawartych w porozumieniu, o którym mowa w § 6 ust.

3. Stypendysta w okresie pobierania stypendium ma obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego, prezentowania właściwiej postawy społecznej i obywatelskiej, dbałości o dobre imię szkoły, Fundacji, o środowisko oraz wszelkie inne dobra chronione prawem.

 

§8

UTRATA STYPENDIUM

 

1. Stypendysta traci stypendium w następujących przypadkach:

a) wykorzystywania stypendium niezgodnie z przeznaczeniem;

b) naruszenia postanowień porozumienia, o którym mowa w § 6 ust. 8;

c) obniżenia wyników w nauce;

d) nie rozliczania się w terminie uzgodnionym w Porozumieniu, o którym mowa w § 6 ust. 8 z wykorzystania stypendium;

e) stwierdzenia, iż podane we wniosku informacje, zwłaszcza o sytuacji materialnej rodziny są nieprawdziwe;

f) sfałszowania dokumentów dostarczonych do Fundacji;

g) prezentowania niewłaściwej postawy społecznej stypendysty;

h) naruszenia dobrego imienia Fundacji przez beneficjenta stypendium

i) popełnienia w okresie pobierania stypendium jakiegokolwiek przestępstwa lub wykroczenia na szkodę osób trzecich.

2. Decyzję o utracie stypendium podejmuje Zarząd Fundacji o czym niezwłocznie powiadamia Stypendystę, szkołę, do której uczęszcza Stypendysta oraz osoby udzielające rekomendacji.

3. W sytuacjach określonych w ust. 1, powyżej Fundacja zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu wypłaconego świadczenia w całości lub w odpowiedniej części.

 

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W przypadku znacznego pogorszenia się sytuacji finansowej Fundacji, Fundacja zastrzega sobie prawo do wstrzymania programu stypendialnego, bez prawa do jakichkolwiek roszczeń ze strony Stypendystów lub osób trzecich.

2. W przypadku siły wyższej lub przemijającej przeszkody w realizacji programu stypendialnego przez Fundację, realizacja programu zostanie wznowiona niezwłocznie po ustaniu takiej przeszkody. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

 

§10

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa oraz wewnętrzne postanowienia prawno - organizacyjne Fundacji Mariusza Wlazłego.

Zarząd Fundacji ma prawo dokonać zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia publikacji zmienionej treści Regulaminu na stronie internetowej Fundacji.

 

§11

 

Regulamin wchodzi w życie w dniu jego podpisania i ogłoszenia na stronie internetowej Fundacji.

Aktualny Regulamin jest dostępny na witrynie WWW Fundacji http://www.fundacjawlazlego.pl

Wersja Regulamin PDF

 

 

Partnerzy Fundacji

Fundacja Mariusza Wlazłego © 2019 Wszelkie Prawa Zastrzeżone.