Już we wrześniu kolejni uczniowie rozpoczną naukę w klasie sportowo – językowej pod patronatem Mariusza Wlazłego, która powstanie w Szkole Podstawowej nr 1 w Bełchatowie. Składanie wniosków oraz dokumentów o przyjęcie odbywa się mailowo do 8 maja.

W roku szkolnym 2020/2021 utworzona zostanie kolejna klasa czwarta z innowacją pedagogiczną pod patronatem Fundacji Mariusza Wlazłego. Będzie ona realizować program szkolenia sportowego i językowego równolegle z programem kształcenia ogólnego, właściwym dla danego typu szkoły. Ponadto klasa zrealizuje cztery godziny podstawy programowej z wychowania fizycznego i pięć godzin ukierunkowanego szkolenia sportowego z zakresu siatkówki oraz trzy godziny podstawy programowej z języka angielskiego i dwie godziny konwersacji językowych.

W rekrutacji mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas III z Miasta Bełchatowa. Zainteresowane dzieci i ich rodziców prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Regulamin rekrutacji do klasy IV S w Szkole Podstawowej nr 1 w Bełchatowie

Informacje ogólne:

W roku szkolnym 2020/2021 utworzona zostanie klasa czwarta z innowacją pedagogiczną.
Klasa realizuje program szkolenia sportowego i językowego równolegle z programem kształcenia ogólnego, właściwym dla danego typu szkoły.
Klasa realizuje cztery godziny podstawy programowej z wychowania fizycznego i pięć godzin ukierunkowanego szkolenia sportowego z zakresu siatkówki oraz trzy godziny podstawy programowej z języka angielskiego i dwie godziny konwersacji językowych.

Zasady rekrutacji:

O przyjęcie do klasy może ubiegać się kandydat, który:
- ma dobre wyniki w nauce oraz minimum dobre zachowanie
- posiada bardzo dobry stan zdrowia
- uzyska najwyższą liczbę punktów za wyniki z przeprowadzonych testów sprawnościowych i języka angielskiego
- przedstawi pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych
na uczestniczenie w testach sprawnościowych i językowych
- złoży wymagane dokumenty w sekretariacie szkoły
Wniosek o przyjęcie do klasy do pobrania na stronie szkoły TUTAJ 
Oryginał świadectwa ukończenia klasy III należy dostarczyć do dnia 29.06.2020r.
Pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.
Oświadczenie rodzica o stanie zdrowia oraz o przetwarzaniu danych osobowych.
Opinia wychowawcy o uczniu (zachowanie, oceny, osiągnięcia
w sporcie) – dotyczy uczniów spoza SP1 Bełchatów.

Termin rekrutacji:

Wnioski oraz dokumenty o przyjęcie do klasy sportowo-językowych należy przesyłać w formie skanu (zdjęcia) na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zostawić w skrzynce pocztowej przy wejściu głównym do szkoły. Termin: do 08.05.2020r. 
Przeprowadzenie testów sprawności fizycznej i z j. angielskiego: termin będzie podany drogą mailową i dostępny na stronie szkoły po napłynięciu wniosków.

Przebieg egzaminu:

Test z języka angielskiego w wyznaczonych salach lekcyjnych SP nr 1.
Po zakończeniu testów z języka angielskiego kandydaci będą wykonywać test sprawności fizycznej w hali Energia.
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych uczniów – w ciągu 7 dni od egzaminu drogą mailową lub telefoniczną.
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna może wyznaczyć nowy termin sprawdzianu.
Rekrutację do klasy sportowo - językowej można przeprowadzić w trakcie roku szkolnego na wniosek ucznia za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) po spełnieniu opisanych wymagań.
Komisja zastrzega sobie prawo do wytypowania do powołania ucznia, który będzie wykazywał ponadprzeciętne umiejętności sprawnościowe.

Szkolna komisja rekrutacyjno–kwalifikacyjna:

W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną. Zadaniem szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej jest:
Prowadzenie postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego;
Kwalifikowanie kandydatów;
Sporządzanie protokołów z etapów postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego;
Ustalenie listy przyjętych.

Opis prób testu sprawności fizycznej i kryteria punktacji

Test sprawnościowy składa się z następujących prób:
Rzut piłką lekarską oburącz przodem zza głowy.
Skok w dal z miejsca z odbicia obunóż.
Bieg wahadłowy 4 x 10 m.

Punktacja według Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej.
Test z języka angielskiego składa się z zamkniętych pytań. Punktacja od 1 do 10.
Test będzie składał się z zadań zamkniętych, za które uczeń otrzyma po 1 punkcie za poprawną odpowiedź. Ilość zdobytych punktów zostanie przeliczona na procenty według następującego i obowiązującego progu procentowego:
100%-91% - 10 punktów
90%-81% - 9 punktów
80%-71% - 8 punktów
70%-61% - 7 punktów
60%-51% - 6 punków
50%-41% - 5 punktów
40%-31% - 4 punkty
30%-21% - 3 punkty
20%-11% - 2 punkty
10% i poniżej–1 punkt

Po przeprowadzeniu testu z języka angielskiego oraz testu sprawności fizycznej, punkty zostaną podliczone i przedstawione do wiadomości zainteresowanych.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie, decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełchatowie.

Partnerzy Fundacji

Fundacja Mariusza Wlazłego © 2020 Wszelkie Prawa Zastrzeżone.