Informujemy, że w dniu 27 maja zostanie przeprowadzony nabór do klasy sportowo-językowej VI S pod patronatem Mariusza Wlazłego.

Harmonogram rekrutacji do klasy VI S

Termin: 27 maja (poniedziałek);
Miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 11 w Bełchatowie;

14:00 - test z języka angielskiego (sale 15A i 16A)

Test składa się z zadań zamkniętych, za które uczeń otrzyma po 1 punkcie za poprawną odpowiedź. Liczba zdobytych punktów zostanie przeliczona na procenty według obowiązującego progu procentowego.

15:00 - test sprawności fizycznej (hala Energia)

Test sprawnościowy składa się z następujących prób:
1. Rzut piłką lekarską oburącz przodem zza głowy.
2. Skok w dal z miejsca z odbicia obunóż.
3. Bieg wahadłowy 4 x 10 m.

Po przeprowadzeniu testu z języka angielskiego oraz testu sprawności fizycznej, punkty zostaną podliczone i przedstawione do wiadomości zainteresowanych.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych uczniów nastąpi w ciągu 7 dni od egzaminu drogą mailową lub telefoniczną. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna może wyznaczyć nowy termin sprawdzianu. Rekrutację do klasy sportowo - językowej można przeprowadzić w trakcie roku szkolnego na wniosek ucznia za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) po spełnieniu opisanych wymagań. Komisja zastrzega sobie prawo do wytypowania ucznia, który będzie wykazywał ponadprzeciętne umiejętności sprawnościowe.

Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną.
2. Zadaniem szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej jest:
- prowadzenie postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego
- kwalifikowanie kandydatów
- sporządzanie protokołów z etapów postępowania rekrutacyjno kwalifikacyjnego
- ustalenie listy przyjętych

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie, decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełchatowie.

Partnerzy Fundacji

Fundacja Mariusza Wlazłego © 2019 Wszelkie Prawa Zastrzeżone.