REGULAMIN PÓŁKOLONII Sportowo-językowych z warsztatami kulinarnymi

 1. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 8 do 11 lat (Mini Piłka Siatkowa) oraz od 12 do 14 lat (Młodzik).
 2. Uczestnicy przebywają pod opieką wychowawców od godz. 8.45 do godz. 15.30
 3. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie przez osoby wskazane w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Uczestnicy turnusu mają prawo do:
  •  Aktywnego wypoczynku;
  • Uczestnictwa we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu;
  • Korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu.
 5. Uczestnicy mają obowiązek:
  • Podporządkować się poleceniom wychowawców;
  • Przestrzegać ramowego harmonogramu dnia;
  • Brać udział w realizacji;
  • Zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość;
  • Szanować mienie organizatora, pomoce dydaktyczne.

Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub prawni opiekunowie.

 • Kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków;
 • Przestrzegać zasad poruszania się po drogach;
 • Nie oddalać się bez wiedzy wychowawcy grupy;
 • Przestrzegać Regulaminu półkolonii, poruszania się po drogach i transportu zbiorowego, bezpiecznych wyjść, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i innych miejsc odwiedzanych przez uczestników.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć spowodowanych np. warunkami pogodowymi.
 • Organizator turnusu nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników.

Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, nie wykonywanie poleceń wychowawców, nie przestrzeganie Regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w turnusie.

Wychowawcy podczas trwania turnusów dokładają wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach i życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników, bez zwrotu należności za niewykorzystaną część turnusu w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa.

 1. W razie nie zebrania odpowiedniej ilości uczestników na turnus, organizator zastrzega sobie możliwość odwołania turnusu z całkowitym zwrotem kosztów.
 2. Warunkiem uczestnictwa w turnusie jest wypełnienie i dostarczenie do Organizatora Formularza Zgłoszeniowego oraz zapoznanie się i złożenie podpisu pod Regulaminem.