Regulamin rekrutacji do klas IV s w Szkole Podstawowej nr 1 w Bełchatowie pod patronatem Mariusza Wlazłego.

Zasady rekrutacji

1. O przyjęcie do klasy może ubiegać się kandydat, który:
a) Ma dobre wyniki w nauce oraz minimum dobre zachowanie.
b) Posiada bardzo dobry stan zdrowia.
c) Uzyska najwyższą liczbę punktów za wyniki z przeprowadzonych testów sprawnościowych i języka angielskiego.
d) Przedstawi pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uczestniczenie w testach sprawnościowych i językowych.
e) Złoży wymagane dokumenty w sekretariacie szkoły.
2. Niezbędne dokumenty do pobrania dostępne są na stronie http: //szpnr1.home.pl/ (w zakładce rekrutacja do klasy IVs) lub w sekretariacie szkoły.
3. Oryginał świadectwa ukończenia klasy III szkoły podstawowej dostarczyć do dnia 29.06.2018r.
4. Pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów
5. Oświadczenie rodzica o stanie zdrowia oraz o przetwarzaniu danych osobowych
6. Opinia wychowawcy o uczniu (zachowanie, oceny, osiągnięcia w sporcie).

Przeprowadzenie testów sprawności fizycznej i z j. angielskiego:

Termin: 8 kwietnia (niedziela) godz. 9: 00 - spotkanie kandydatów – Hala „Energia” ul. Dąbrowskiego 11

Przebieg egzaminu:

Godz. 9.15–9.45 - test z języka angielskiego w wyznaczonych salach lekcyjnych SP nr 1.
Po zakończeniu testów z języka angielskiego kandydaci będą wykonywać test sprawności fizycznej w hali Energia. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych uczniów – 16.04.18r. na tablicy ogłoszeń w SP1.

Opis prób testu sprawności fizycznej i kryteria punktacji:

Test sprawnościowy składa się z następujących prób:
1. Rzut piłką lekarską z klęku obunóż.
2. Skok w dal z miejsca z odbicia obunóż.
3. Bieg wahadłowy 4 x 10 m

Test z języka angielskiego będzie składał się z zadań zamkniętych, za które uczeń otrzyma po 1 punkcie za poprawną odpowiedź. Ilość zdobytych punktów zostanie przeliczona na procenty według następującego i obowiązującego progu procentowego.

Po przeprowadzeniu testu z języka angielskiego oraz testu sprawności fizycznej, punkty zostaną podliczone i przedstawione do publicznej wiadomości. Na ich podstawie zostanie opublikowana lista przyjętych uczniów oraz lista rezerwowa.

Partnerzy Fundacji

Fundacja Mariusza Wlazłego © 2019 Wszelkie Prawa Zastrzeżone.